Надлежности

– Ја претставува и застапува општината;

– Ја контролира законитоста на прописите на Советот;

– Ги објавува прописите на Советот во Службен гласник на општина Могила;

– Го обезбедува извршувањето на работите кои што и се со Закон делегирани на општината;

– Иницира и предлага донесување на прописи од надлежноста на Советот;

– Го предлага годишниот буњет и годишната сметка на буџетот на општината;

– Го извршува Буџетот на општината;

– Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;

– Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;

– Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со законот;

– Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација; – Раководи со општинската администрација;

– Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;

– Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со законот и статутот и врши други работи утврдени со законот и со статутот.

Постави прашање до градоначалникот


  Надлежности

  – Ја претставува и застапува општината;

  – Ја контролира законитоста на прописите на Советот;

  – Ги објавува прописите на Советот во Службен гласник на општина Могила;

  – Го обезбедува извршувањето на работите кои што и се со Закон делегирани на општината;

  – Иницира и предлага донесување на прописи од надлежноста на Советот;

  – Го предлага годишниот буњет и годишната сметка на буџетот на општината;

  – Го извршува Буџетот на општината;

  – Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;

  – Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;

  – Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со законот;

  – Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација; – Раководи со општинската администрација;

  – Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;

  – Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со законот и статутот и врши други работи утврдени со законот и со статутот.

  Постави прашање до градоначалникот