Постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско наддавање

Објава-на-земјиште                                     ОБЈАВА БР. 1/2020 ,  Број 11-11 од 28.05.2020 год.   За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА   Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ (Г2 – Лесна индустрија) E– Инфраструктура (Е2 – комунална супраструктура –  градби   за производство на електрична енергија […]