Надлежности на ВРАБОТЕНИТЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ДАНОЦИ И КОМУНАЛНИ ТАКСИ во Општина Могила се:

  • Утврдување на данок на имот, данок на наследство и подарок; и данок на промет на недвижности и права, кои се приход на општината;
  • Утврдување на пазарна вредност на недвижностите во општината;
  • Водење регистар на недвижен имот, и други работи врз основа на Законот за данок на имот, Законот за комунални такси и надоместоци и другите закони и прописи со кои се уредуваат изворите на приходи на општината.

 – Канцеларија бр.3 во општинската зграда

Службени лица  за контакт:

Службено лице Е-маил Телефон Мобилен
Ристевска Весна ristevskav@yahoo.com 047 296 466 078 484 317
Бошевски Даниел daniel_boshe92@hotmail.com 047 296 466 078 304 179

 

Mogila_Municipality

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2023. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.