• план на програми за развој за 2023 год pdf (344kb) [ преземи ]
 • План за бездомни кучиња 2023 pdf (409kb) [ преземи ]
 • Програма еднакви можности 2023 pdf (908kb) [ преземи ]
 • Програма за бездомни кучиња 2023 pdf (507kb) [ преземи ]
 • Програма за Водовод 2023 pdf (232kb) [ преземи ]
 • Програма за волонтери и практиканти 2023 година pdf (66kb) [ преземи ]
 • Програма за дезинсекција и дератизација 2023 pdf (174kb) [ преземи ]
 • Програма за животна средина 2023 pdf (228kb) [ преземи ]
 • Програма за заштита и спасување за 2023 година pdf (387kb) [ преземи ]
 • Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици 2023 pdf (420kb) [ преземи ]
 • Програма за изработка на урбанистички планови 2023 pdf (436kb) [ преземи ]
 • Програма за канализација 2023 pdf (208kb) [ преземи ]
 • Програма за ЛЕР 2023 ревидирана pdf (241kb) [ преземи ]
 • Програма за отпад 2023 pdf (720kb) [ преземи ]
 • Програма за работа на Советот 2023 pdf (231kb) [ преземи ]
 • Програма за располагање со градежно земјиште 2023 pdf (829kb) [ преземи ]
 • Програма за социјална заштита 2023 ревидирана pdf (484kb) [ преземи ]
 • Програма за спорт и култура за 2023 ревидирана docx. pdf (379kb) [ преземи ]
 • Програма за улично осветление 2023 pdf (304kb) [ преземи ]
 • Програма за уредување на градежно земјиште 2023 pdf (877kb) [ преземи ]
Mogila_Municipality

Општина Могила

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Општина Могила © 2023. Сите права се задржани. Дизајнирано од Optimus Solutions.