Врз основа на член 50, став 1, точка 12 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РСМ” бр. 5/2002 ), член 17 од Уредбата за описот на звањата на државните службеници (“Службен весник на РСМ” бр. 106/2007), Градоначалникот на општина Могила донесе Правилник за систематизација на работните места ви општинската администрациај на општина Могила.

Врз основа на овој правилник, распоредот, звањето, називот и описот на работните места е следниот:

Општина Могила – пополнети работни места

 1. Одделение за Правни, Општи работи и Јавни дејности
 • Советник за нормативно – правни работи
 • Соработник за Јавни дејности
 • Соработник за Информатичко-технички работи
 • Возач II на моторно возило
 • Возач II на моторно возило (минибус)
 • Возач II на моторно возило (минибус)
 • Чувар- Портир III
 • Хигиеничар/ка
 • Хигиеничар/ка
 • Курир
 • Работник на централа – телефонист
 1. Одделение за финансиски прашања
 • Раководител на Одделение за Финансиски прашања
 • Помлад соработник за Администрирање на приходи
 • Помлад соработник за финансиска контрола и финансиско управување
 • Референт за Административни работи
 1. Одделение за Управување со Човечки ресурси
 • Советник за човечки ресурси
 1. Одделение за Урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој
 • Раководител на Одделение за Урбанизам, комунални работи заштита на животната средина и локален економски развој
 • Советник за Просторно и урбанистичко планирање, издавање на одобренија за градба, градежно земјиште, комуналии и заштита на животната средина
 • Советник за Проекти и Локален економски развој
 1. Одделение за инспекциски работи
 • Самостоен референт – Комунален редар
 1. Одделение за Јавни набавки
 • Виш референт – Администратор за Јавни набавки