Директор

Директор

ЗА УЧИЛИШТЕТО

Основното училиште ,,Кочо Рацин” Ивањевци е самостојно основно училиште лоцирано во с.Ивањевци, општина Могила.

Во составот на ЦОУ Ивањевци работи едно  деветгодишно ПОУ во Долно Српци и пет петтогодишни ПОУ  во Трновци, Св.Тодори, Лознани, Вашарејца и Беранци.

Во централното ОУ Ивањевци приливот на ученици е следниот: децата од Лознани, Вашарејца, Св. Тодори и  Трновци доаѓаат на настава во Ивањевци од шесто до деветто одделение. Превозот на овие ученици му го обезбедува Општина Могила.

Учениците од Беранци на настава доаѓаат во подрачното основно училиште во  Долно Српци од шесто до деветто одделение.

Во Трновци, Св.Тодори, Лознани, Вашарејца, наставата се изведува до петто одделение, а потоа од шесто одделение продолжуваат во централното основно училиште во Ивањевци.

Во ОУ ,,Кочо Рацин” Ивањевци се изведува настава од I-IX одделение согласно ЗОО  И  НПП.

Наставата се изведува на македонски јазик.

МИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА:

Нашето училиште  е место:

-во кое наставниците континуирано професионално се усовршуваат  за да може да реализираат современа квалитетна настава  која е приспособена  на потребите и интересите на учениците;

-каде што учениците се поттикнуваат целосно да го постигнат нивниот професионален, креативен, физички, личен, морален и духовен развој.

-каде што учениците и наставниците придонесуваат за заедничкиот успех и се ценети како индивидуи;

-кое презема најразлични активности со кои поддржува партнерски однос меѓу  учениците, родителите и локалната заедница како и  активности со  партнер училишта од различни етнички заедници;

-каде се воочуваат културолошките разлики, се развива толеранцијата и емпатијата кон другиот и различниот.

ВИЗИЈА:

Училиштето настојува да им обезбеди еднакви можности на сите ученици да ги искористат своите капацитети за да стекнат знаења, способности и вештини кои им се неопходни за секојдневно функционирање и продолжување на образованието и истовремено да ја развие свеста за правата, обврските и меѓусебното почитување. Целта е учениците да се стекнат со вештината за доживотно учење и да се стекнат со интеркултурни компетенции, имајќи ги предвид културните разлики за да станат активни граѓани на нашето  мултиетничко општество.

 

ЗА ДИРЕКТОРОТ

Кристина Ристевска од Могила, функција – Директор, со завршен факултет за учители Педагошки факултет- Битола, со звање дипломиран учител и Магистер по менаџмент на човечки ресурси.

Мојата цел е училиштето да се вклопи во современите светски трендови. Свесна сум дека образованието е едно од најперспективните подрачја во животот и затоа треба да создадеме услови на нашите ученици да се образуваат по најсовремените светски програми и методи. Брзиот развој на светот во целина, јасно кажува дека треба да имаме училиште кое новозапишаните ученици ќе ги подготвува за светот ―утре, а не за светот ―денес. Како човек кој се труди да ги следи промените во светот на науката, свесна сум и за цивилизациските проблеми, но за тоа дека нив треба да ги реши ученикот кој сега седи во училишната клупа. Затоа, како директор би сакала во нашето училиште да создавам услови и негувам клима во која ученикот ќе се стекнува со квалитетни знаење, ќе учи како да ги применува стекнатите знаења, но пред се ќе научи како да ―учи.

Како еден од предусловите за успех е да допринесам во создавање услови вработените во училиштето да си ја сакаат работата, да се чуствуваат горди и да уживаат работејќи, бидејќи голем дел од дејноста е поврзана со личните способности, креативноста и мотивираноста на наставниот кадар. Училиштето е специфична работна средина, каде што продуктот не е предмет, не е дизајн, не е интересно пакување. Продуктот е нешто во што треба да се вгради многу трпение, знаење,  вештина, расположение. Тој не трпи одложување, премолчување и  кавга.