Офицер за заштита на лични податоци

Општина Могила го овластува  службеникот вработен во Општина Могила- Даниел Бошевски  за офицер за заштита на личните податоци за самостојно и независно вршење на работитево смисла на члне 26-а од Законот за заштита на личните податоци. службен...

Прочитај повеќе

Завршни сметки на Општина Могила

Буџет на Општина Могила Биланс на приходи и расходи 2016-Буџет Структура на приходи по дејности 2016-Буџет Биланс на состојба  1     2     3     4    5 МСИП   ИМА -08 Биланс на приходи 2016-МСИП ИПА 08 Структура на приходи по дејности 2016-МСИП...

Прочитај повеќе

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ОПШТИНА МОГИЛА

На 11.12.2017 година во зградата на Општина Могила, потпишан е Меморандум за соработка помеѓу Општинска организација Црвен крст – Битола и Општина Могила. Исто така на состанокот се договорени следните плански активности кои Општинската...

Прочитај повеќе

ЈАВЕН УВИД по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт – Регионалниот план за управување со отпад за Пелагонискиот регион

Се информира јавноста и сите заинтересирани правни и  физички лица од Пелагонискиот регион дека во рамките на проектот „Подготовка на документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски...

Прочитај повеќе

Службен гласник, програми, одлуки, заклучоци

Службен гласник на општина Могила12015 Службен гласник на општина Могила бр2 Службен бр.1-05 Програма за уредување на градежно земјиште Програма За определување на обемот на уредување и степенот на опремување на градежното земјиште Програма за...

Прочитај повеќе