Одржана четврта седница на Совет на Општина Могила

На ден 05.12.2017 година се одржа петтата по ред Седница на Советот на Општина Могила. За работа беше предложен следниот дневен ред: 1. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на Општина Могила за квартал од 01,01,2017 до 30,09,2017 година. 2...

Прочитај повеќе

Трета седница на совет на општина Могила

На 16.11.2017 година се одржа третата седница на Советот на Општина Могила За работа беше предложен следниот дневен ред 1. Предлог-Решение за избор на на член и заменик од редот на советниците кои ќе учествуваат при склучување на бракови во...

Прочитај повеќе

Втора седница на Совет на општина Могила

На ден 13.11.2017 година се одржа втората по ред Седница на Советот на општина Могила На седницата за работа беше следниот дневен ред: 1. Решение за избор на Претседател и членови на Комисија за финансии и ЛЕР 2. Решение за избор на Претседател и...

Прочитај повеќе

Прва Конститутивна седница на Совет на Општина Могила

Прва Конститутивна седница на Совет на Општина Могила

На ден  01.11.2017 година беше свикана Првата Конститутивна седница на Совет на Општина Могила. За работа на седницата беше предложен следниот дневен ред: 1 Избор на Комисија за прашања на верификација, избори и именувања, 2. Верификација на...

Прочитај повеќе

Се одржа 53-тата Седница на Совет

Се одржа 53-тата Седница на Совет

Денес 27,07,2016 година се одржа 53-тата Седница на Советот на Општина Могила. Покрај предвидениот дневен ред членовите на Советот го изгласаа Предлог-Кварталниот Извештај за извршување на Буџетот на Општина Могила кумулативно од 01,01,2016 до...

Прочитај повеќе

Се одржа 6-тата седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион

Се одржа 6-тата седница на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион. Се разгледуваа активностите за наредниот период, тековните проекти и можностите за идни аплицирања на проекти кои се од големо значење за сите 9 општини од регионот...

Прочитај повеќе