ЈАВНА ОБЈАВА

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр. 124/15), Градоначалникот на Општина Могила објавува: ЈАВНА ОБЈАВА За уредно доставување на решенија за данок на имот и комунална такса за фирма/назив за 2020 година   Се повикуваат сите физички и правни лица кои се даночни обврзници […]

Постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско наддавање

Објава-на-земјиште                                     ОБЈАВА БР. 1/2020 ,  Број 11-11 од 28.05.2020 год.   За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА   Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ (Г2 – Лесна индустрија) E– Инфраструктура (Е2 – комунална супраструктура –  градби   за производство на електрична енергија […]

ЈАВЕН ПОВИК за субвенции за туристички цели на селски домаќинства

ЈАВЕН ПОВИК за субвенции за туристички цели на селски домаќинства од Министерството за економија. Во рамки на повикот се врши субвенционирање на туристички цели на селски домаќинства преку кофинансирање на 60% од докажаните трошоци наведени во јавниот повик. Право на учество имаат физички лица кои вршат угостителска дејност и кои категоризирани согласно Правилникот за начинот и […]

Јавна расправа за нацрт А дозволата за РЕК – Битола

Фото: www.bitolanews.mk Во Општина Новаци, се одржа јавна расправа, насловена: Нацрт А – Дозвола за усогласување со оперативен план, РЕК Битола. На расправата покрај претставниците на АД Електрани на Северна Македонија, Скопје – Подружница РЕК Битола, претставниците на Министерството за животна средина и претставници на локалните самоуправи присуствуваа и претставници на повеќе невладини организации и […]