Завршни сметки на Општина Могила за 2017 година

Буџет Биланс на приходи и расходи bilans na sostojba ГРАНТ МСИП 18 Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба 5 страна биланс на состојба Договор за грант ЕУ Биланс на приходи и расходи биланс на состојба Договор за кредит со МБПР Биланс на...

Прочитај повеќе

Завршни сметки на Општина Могила

Буџет на Општина Могила Биланс на приходи и расходи 2016-Буџет Структура на приходи по дејности 2016-Буџет Биланс на состојба  1     2     3     4    5 МСИП   ИМА -08 Биланс на приходи 2016-МСИП ИПА 08 Структура на приходи по дејности 2016-МСИП...

Прочитај повеќе