Градоначалник на Општина Могила

jasmina.png
Градоначалник
Јасмина Гулевска
☏ +389 47 296 466 ✉ mogilaop@t.mk

Градоначалникот ја претставува општината и се избира секои четири години на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Негови надлежности се:

– Ја претставува и застапува општината;

– Ја контролира законитоста на прописите на Советот;

– Ги објавува прописите на Советот во Службен гласник на општина Могила;

– Го обезбедува извршувањето на работите кои што и се со Закон делегирани на општината;

– Иницира и предлага донесување на прописи од надлежноста на Советот;

– Го предлага годишниот буњет и годишната сметка на буџетот на општината;

– Го извршува Буџетот на општината;

– Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;

– Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;

– Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со законот;

– Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација; – Раководи со општинската администрација;

– Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;

– Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со законот и статутот и врши други работи утврдени со законот и со статутот.

Совет на Општина Могила

Претседател на советот
Александар Јанкуловски
☏ +389 70 795 017 ✉ jankulovskialeksandar@yahoo.com
Член на советот
Сашо Кековски
☏ +389 70 857 324 ✉ saso.kekovski@hotmail.com
Член на советот
Николче Велјановски
☏ +389 72 212 851 ✉ gile_13@hotmail.com
Член на советот
Христина Мурговска
☏ +389 78 515 070 ✉ murgovska.h@hotmail.com
Член на советот
Ќире Анѓелковски
☏ +389 75 203 365 ✉ kire.a@nova2006.com.mk
Член на советот
Николче Српчански
☏ +389 72 212 834 ✉ srpcanski@gmail.com
Член на советот
Николина Даралијовска
☏ +389 75 203 365 ✉ nikolina_da@hotmail.com
Член на советот
Љубе Шемовски
☏ +389 70 557 608 ✉ ljube.semovski@gmail.com
Член на советот
Веле Ристевски
☏ +389 78 294 557
Член на советот
Зоран Гулевски
☏ +389 78 484 794 ✉ zoranzemogulevski@hotmail.com
Член на советот
Борче Бучински
☏ +389 75 649 060 ✉ borcebucinski@hotmail.com

Организациона поставеност

Врз основа на член 50, став 1, точка 12 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002 ), член 17 од Уредбата за описот на звањата на државните службеници (“Службен весник на РМ” бр. 106/2007), Градоначалникот на општина Могила донесе Правилник за систематизација на работните места ви општинската администрациај на општина Могила.

Врз основа на овој правилник, распоредот, звањето, називот и описот на работните места е следниот:

  • Одделение за управување со човечки ресурси – вработен раководител
  • Одделение за финансиски прашања- раководител и + 2 вработени
  • Одделение за општи и  правни работи – раководител+ 4 вработени;
  • Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР – раководител + 2 вработени;
  • Одделение за инспекција. Ова одделение е во рамките на заедничката соработка што општина Могила ја има со општина Новаци и истиот инспектор ги покрива задачите за општина Новаци и за општина Могила.

Образовна структура на општинската администрацијa.