ЈАВНА ОБЈАВА

Врз основа на член 84 и член 86 од Законот за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр. 124/15), Градоначалникот на Општина Могила објавува: ЈАВНА ОБЈАВА За уредно доставување на решенија за данок на имот и комунална такса за фирма/назив за 2020 година   Се повикуваат сите физички и правни лица кои се даночни обврзници […]

Прашалник за учество на граѓаните во креирање на Предлог Програма за 2021 година

Општина Могила ги повикува граѓаните, граѓанските организации и сите заинтересирани групи да учествуваат со свои предлози и идеи со цел изработка на Предлог програма за работењето на о.Могила во 2021 година. Прашалникот ќе биде достапен за пополнување до 30.11.2020 година. Од идеите ќе произлезе предлог програмата која ќе ја разгледуваме на последната седница на советот […]