Завршни сметки на Општина Могила за 2017 година

Буџет Биланс на приходи и расходи bilans na sostojba ГРАНТ МСИП 18 Биланс на приходи и расходи Биланс на состојба 5 страна биланс на состојба Договор за грант ЕУ Биланс на приходи и расходи биланс на состојба Договор за кредит со МБПР Биланс на...

Прочитај повеќе