Соопштение до фармерите во Општина Могила

Претходно СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.3/2020