СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР. 3/2021

службен гласник 3

Претходно РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 62-РАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА