СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20

Претходно Општина Могила повторно дел од програмата „Европа за граѓаните“