СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.2/2020

службен гласник 2

Претходно Известување за скратено работно време на Општина Могила