СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР. 1/2021

службен гласник 1

Претходно РЕШЕНИЕ ЗА СВИКУВАЊЕ НА 61-ВАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА