СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.1/2020

Службен гласник 1/2020

Претходно ЗАПИСНИК ОД 45-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА