Р Е Г И С Т А Р на прописи објавени во “Службен гласник“ на Општина Могила за 2019 година

Претходно СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.20