Решенија за изменување и дополнување на Решенија за формирање на ИО заИМ во Општина Могила за Локални избори 2021 година

Решенија за изменување и дополнување на Решенија за формирање на ИО заИМ во Општина Могила за Локални избори 2021 година

Претходно СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА БР. 14/2021