Програми на Општина Могила за 2019 година

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА-1

годишна програма за отпад

годишна програма на Совет на млади

план на програми за развој

програма за бездомни кучиња

Програма за Водовод 2019 (1)

програма за волонтери и практиканти

Програма за животна средина 2019MOGILA

програма за изработка на урбанистички планови

Програма за канализација 2019

програма за Комисијата за еднакви можности

Програма за ЛЕР 2019 (1)

програма за работа на Советот

Програма за располагање со градежно земјиште -Могила

Програма за социјална заштита за 2019 . (1)

програма за спорт и култура

Програма за улично осветление 2019

програма за уредување на градежно земјиште 2019

 

Претходно 21 Седница на Совет на Општина Могила