Повик за поднесување на понуди (ППП)

Повик

Претходно Јавен повик за целосно покривање на трошоците за копање и трасирање на септички јами во селата Трап и Будаково