Извадок од Нацрт – записникот од четвртата седница на Влада на РСМ

kodeks na adminiastrativni sluzbenici

 

Kodeks za administrativni sluzbenici(1)

Претходно Р Е Г И С Т А Р на прописи објавени во “Службен гласник“ на Општина Могила за 2019 година