Записници од 36-39 Седница на Советот на Општина Могила

записник 36

записник 37

записник 38

записник 39

Претходно Записници од одржани Седници на Советот на Општина Могила