Записници од одржани Седници на Советот на Општина Могила

записници од седници на совет

Претходно Деловник за работа на советотна Општина Могила