ЗАПИСНИК ОД 45-ТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА

Записник 45-та седница

Претходно Буџет за 2020 година на Општина Могила