Деловник за работа на советотна Општина Могила

Деловник за работа на Советот

Претходно Решение за свикување на 35 седница на Советот на Општина Могила