Совет на општината

Советот на општината е претставнички орган на граѓаните. Членовите на Советот се избираат на секои четири години на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Од редот на советниците Советот избира претседател.

Претседателот на Советот ги свикува и раководи со седниците на Советот, се грижи за организацијата и работата на Советот, ги потпишува одлуките и актите на Советот и ги доставува до Градоначалникот заради прогласување и објавување.

Надлежности на Советот:

– Го донесува Статутот на општината и други прописи;
– Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
– Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
– Основа јавни служби во рамките на надлежностите на општината и врши надзор над нивната работа;
– Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
– Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината;
– Ги усвојува извештаите за извршувањето на буџетот и годишната сметка на општината;
– Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес, од локално значење, во согласност со закон;
– Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината;
– Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
– Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во соглсност со закон
– Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;
– Врши и други работи утврдени со закон.

Претседател на совет : Александар Јанкуловски    e- mail   jankulovskialeksandar@yahoo.com  тел. за контакт  070/795-017
Членови на Советот на општина Могила
Сашо Кековски   e-mail saso.kekovski@hotmail.com   тел.за контакт  070/857-324
Николче Велјановски   e-mail   gile_13@hotmail.com  тел.за контакт  072/212-851
Христина Мурговска   e-meil   murgovska.h@hotmail.com  тел.за контакт  078/515-070
Ќире Анѓелковски    e-mail   kire.a@nova2006.com.mk   тел.за контакт  075/203-365
Николче Српчански   e-mail   srpchanski@gmail.com  тел.за контакт  072/212-834
Николина Даралијовска  e-mail  nikolina_da@hotmail.com  тел.за контакт  075/331-559
Љубе Шемовски  e-mail lljube.semovski@gmail.com    тел. за контакт 070/557-608
Веле Ристевски  тел.за контакт  078/294-557
Зоран Гулевски e-mail  zoranzemogulevski@hotmail.com    тел.за контакт 078/484-794
Борче Бучински e-mail  borcebucinski@hotmail.com  тел.за контакт 075/649-060