Совет на општината

administracija

Советот на општината е претставнички орган на граѓаните. Членовите на Советот се избираат на секои четири години на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Од редот на советниците Советот избира претседател.

Претседателот на Советот ги свикува и раководи со седниците на Советот, се грижи за организацијата и работата на Советот, ги потпишува одлуките и актите на Советот и ги доставува до Градоначалникот заради прогласување и објавување.

Надлежности на Советот:

– Го донесува Статутот на општината и други прописи;
– Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
– Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
– Основа јавни служби во рамките на надлежностите на општината и врши надзор над нивната работа;
– Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
– Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината;
– Ги усвојува извештаите за извршувањето на буџетот и годишната сметка на општината;
– Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес, од локално значење, во согласност со закон;
– Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината;
– Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
– Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината во соглсност со закон
– Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;
– Врши и други работи утврдени со закон.

Претседател на совет : Сашо Мрмачовски  <mrsase@gmail.com> 078-484-792
Филип Анацковски <filip.anackovski@hotmail.com> 078-484-796
Александар Јанкуловски <jankulovskialeksandar@yahoo.com> 070-795-017
Зоран Гулевски <zoranzemogulevski@hotmail.com> 078-484-794
Катерина Шурбевска <kate_ace@hotmail.com> 078-484-791
Ицо Вељановски <ice.v@live.com> 078-484-301
Зоранчо Кековски <zorankekovski@yahoo.com> 078-484-793
Тони Алчевски <toni_alchevski@hotmail.com> 078-484-795
Панде Мурговски <pace_m11@hotmail.com> 078-484-799
Љубе Шемовски <ljube.semovski@gmail.com> 070-557-608
Јасмина Гулевска <jasmina.mg@hotmail.com> 078-484-798