Службен гласник на Општина Могила од првата седница на Советот на Општина Могила

1  2  3  4  5