Проект за искористување на отпадната слама за производство на енергија – Strawpower

http://strawpower.eu/home-en/