Препораки за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки

      Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки ги прошири своите активности во преостанатите четири региони (полошки, пелагониски, југозападен и скопски) и дека во тие рамки се издадени „Препораки за олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки“ до договорните органи од опфатените региони.

Препораките можат да се прочитаат на следниот линк:http://zanabavki.mk/…/Preporaki-za-DO-za-mikropretprijatija…
www.zanabavki.mk

Preporaki-za-DO-za-mikropretprijatija-fevruari-2015

clip_image002

 

clip_image002