ПИСМО ЗА ПОКАНА

 

 

 

Наша реф.: 01/2017

Почитувани,

ПРЕДМЕТ: ПОКАНА ЗА ПОНУДА

Зa набавка на дополнителна опрема (резервни делови) потребна за соодветно функционирање на линијата за пелети и инсталацијата за топловодно радијаторско греење во Општина Могила.

Ова е покана за понуда за горе наведениот договор за набавка. Потребните документи кои ги содржи тендерското досие (и истите соодветно треба да се пополнат) се:

 1. Инструкции за понудувачите
 2. Нацрт договор и посебни одредби, вклучително и анекси
 • Нацрт договор
 • Посебни услови
 • Анекс I: општи услови
 • Анекс II и III: технички спецификации + техничка понуда
 • Анекс IV: распределба на буџет
 • Анекс V: обрасци
 1. Дополнителни информации
 • Табела за административна усогласеност
 • табела за оценување
 1. Образец за понуда за договор за набавка

За целосни информации за постапката за набавка и за добивање на тендерската документација ве молиме обратете се во просториите на Општина Могила или на телефон 047 296 466,

Очекуваме да ја добиеме вашата понуда пред крајниот рок, односно најдоцна до 26,02,2017 година (10.00 часот) адресата за поднесување е специфицирана во документите.

Со почит,