Офицер за заштита на лични податоци

Општина Могила го овластува државниот службеник од Општина Могила- Николина Глигуровска, на работно место Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси за офицер за заштита на личните податоци за самостојно и независно вршење на работитево смисла на члне 26-а од Законот за заштита на личните податоци.

службен е-маил mogilaop@t.mk

службен тел: 078/484-302