Контакт телефон и меил на административните службеници во општина Могила

Список од контакт телефон и меил на административни службеници во општина Могила:

1. Весна Ристевска – раководител на одделение за финансиски прашања

- меил: ristevskav@yahoo.com  бр.тел: 078/484-317

2. Томче Поповски – раководител на одделение за општи и правни работи

- меил: tomcepopovski@hotmail.com бр.тел: 078/484-310

3. Николина Глигуровска – раководител на одделение за човечки ресурси

- меил: nikolina_gligurovska@hotmail.com бр.тел: 078/484-302

4. Ацо Тасевски – раководител на одделение за урбанизам и ЛЕР 

- меил: acotas@t.mk  бр.тел:078/484-323

5. Елизабета Букалевска – архивар-  меил: elizabetabukalevska@hotmail.com  бр.тел:078/484-319

6. Николина Марковска –  виш референт – администратор за јавни набавки – меил:nikolinamarkovska@hotmail.com  бр.тел:078/484-307

7. Кире Николовски – референт за администрирање на документи – меил: kiremogila@gmail.com  бр.тел: 078/484-304

8. Јасмина Колтоска – советник за финансии и буџет- меил:  j.koltoska@yahoo.com бр.тел:078/484-316

0. Белинда Малаковска – соработник за јавни дејности – меил:belinda_srpcanska@hotmail.com бр.тел: 078/484-320

10. Гордана Л.Стефановска – советник за локален економски развој – меил: gorloz@hotmail.com  бр.тел:075/886-564

11. Славе Петровски – референт за месни заедници – меил: slave.petrovski@hotmail.com  бр.тел: 072/226-519