Демографија

demografija

Општината се состои од 23 населби, сите низински. Густината на населеноста изнесува 27 жители на еден км2, со што се вбројува во ретко населените општини во државата.

Вкупно население 6710
Станови 2
Домаќинства 1851

Вкупно население, домаќинства и станови во општина Могила според пописот од 2002 година

Структура на населението според национална припадност

Вкупно 6710
Македонци 6432
Албанци 34
Турци 229
Роми 6
Срби 2
Останати 7

Структура на населението според возраста и полот

Возраст Се Мажи Жени
Вкупно 6710 3558 3152
0-4 342 188 154
5-9 384 208 176
10-14 412 221 191
15-19 478 249 229
20-24 470 232 238
25-29 387 230 157
30-34 408 224 184
35-39 495 281 214
40-44 490 312 178
45-49 455 272 183
50-54 356 188 168
55-59 289 149 140
60-64 441 229 212
65-69 475 210 265
70-74 408 196 212
75-79 275 110 165
80-84 97 39 58
85 и повеќе 35 19 16
Непозната возраст 13 1 12

Структура на население на возраст од 10 и повеќе години по пол и писменост

Вкупно Мажи Жени
Писмени Неписмени Писмени Неписмени Писмени Неписмени
5573 411 3066 96 2507 315

Структура на население според образованост и школска подготвеност

Вкупно 5572
Без образование 439
Некомплетно осн.образование 1867
Основно образование 2184
Средно образование 1031
Високо образование 35
Висока школа, факултет, академија 11
Магистратура 2
Се уште е во процесот на образование 2

Индивидуални домаќинства според типот, големината и составот

Вкупен Број Индивидуални семејства 1851
Членови на семејства 6710
Просечен број на членови на домаќинство 3.63

Вкупен број на семејни домаќинства според типот

Тип на семејни домаќинства со: Вкупно 1664
Се 1294
Брачен пар, венчани со деца 779
Брачен пар, венчани без деца 394
Мајка со деца 75
Татко со деца 39
Пар, невенчани со деца 4
Пар невенчани без деца 3

 

Тип на домаќинства со: Домаќинства со две или повеќе семејства 370
Се 187
Самечки домаќинства 180
Со повеќе членови 7

Родени деца, живородени деца по пол, брачна состојба и место на раѓање во 2007 год.

Живородени Вкупно родени 75
Вкупно живородени 75
Пол М 34
Ж 41
Брачна состојба Во брак 73
Вон брак 2
Место на раѓање Во здраственаустанова 75
На друго местп 0

Умрени лица и умрени доенчиња во 2007 год

Вкупно Вкупно 129
Машки 73
Умрени доенчиња Вкупно 1
Машки 1

Споредба на податоците од пописот во 1994 год. со податоците од 2002 год.

Населено место Жители во1994 од Жители во2002 год
Алинци 80 57
Беранци 473 446
Будаково 242 248
Вашарејца 231 202
Г. И Д. Чарлија 653 201
Дедебалци 321 288
Добрушево 654 624
Долно Српци 549 479
Ивањевци 672 615
Лознани 213 185
Могила 1.583 1.526
Мојно 116 71
Мусинци 302 302
Новоселани 79 50
Ношпал 359 348
Подино 71 51
Путурус 73 20
Радобор 157 145
Св. Тодори 254 210
Трап 176 175
Трновци 433 427
Црничани 53 41
Вкупно 7.744 6.710